/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Polak Mistrzem Świata w powożeniu w singlach!

Z dumą infor­mu­je­my, iż nasz czołowy reprezen­tant w dyscy­plin­ie powoże­nia Bartłomiej Kwiatek wraz z 10-let­nim og. Sonet śl. (Dastin xx – Sor­bona / Bojkot) oraz Danielem Kłosowskim jako luza­kiem, zostali Mis­trza­mi Świa­ta w Powoże­niu Zaprzęga­mi Jed­nokon­ny­mi w holen­der­skim Kro­nen­berg 2018! Jest to pier­wszy w his­torii pol­skiego powoże­nia...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Nominacje — #winners100gwiazd

Serdecznie zaprasza­my na stronę Hodow­cy i Jeźdź­ca, gdzie moż­na zapoz­nać się z lis­ta­mi koni pol­skiej hodowli zasłużonych dla hodowli europe­jskiej lub świa­towej oraz konie zasłużone dla hodowli w pozostałych Księ­gach Stad­nych ras kra­jowych nomi­nowanych w pro­jek­cie #winners100gwiazd.

Podsumowanie wyników polskich koni w sezonie wiosennym

Kwiecień i maj to nie tylko początek wios­ny, ale także start najważniejszych imprez sezonu, pod­czas których z uwagą śledzil­iśmy wyni­ki koni pol­skiej hodowli. To był naprawdę dobry początek. Mamy nadzieję, że kole­jne miesiące poz­wolą nam cieszyć się z następ­nych sukcesów pol­s­kich koni zarówno w...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

70 pkt od MJT Nevados S dla PZHK

Pod­czas World Eques­tri­an Fes­ti­val czyli CHIO w Akwiz­granie w Pucharze Nar­o­dów MJT Neva­dos S pod Gre­go­rym Watheletem zach­wycił fan­tasty­cznym prze­jaz­dem – piękny sty­lowo i na zero. To dało księdze Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni 70 punk­tów w rankingu WBFSH. 
/ przez /   Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

Powiew sukcesów

W dni­ach 29.06. — 01.07. sopoc­ki hipo­drom goś­cił zawody CDI***, CDI-W oraz CDN. Wspani­ały obiekt oraz bard­zo dobra orga­ni­za­c­ja zro­biły pozy­ty­wne wraże­nie zarówno na zawod­nikach jak i sędzi­ach.
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Niezawodny Okarino

W min­iony week­end mieliśmy ogrom­ną przy­jem­ność wręczyć nagrodę zawod­nikowi dosi­ada­jącego konia pol­skiej hodowli, który zdobył najwięcej punk­tów do między­nar­o­dowego rankingu WBSFH pod­czas zawodów CSIO5* Sopot 2018. Wyróżnie­nie ode­brał 20-let­ni Adam Grze­gorzews­ki.
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli drugi w Grand Prix w Poznaniu!

Pod­czas zawodów CSI4* w Poz­na­niu, w konkur­sie Grand Prix, który zal­icza się do rankingu grupy B i jest kwal­i­fikacją do Świa­towych Igrzysk Jeździec­kich oraz mis­tr­zostw Europy w 2019 roku, Mis­trz Pol­s­ki młodych jeźdźców, Andrzej Opłatek dosi­ada­ją­cy konia El Camp sp (Cam­pari M old. –...
Czytaj dalej
1 2 3 4 16