/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

18-stka dla Wibaro!

Pod koniec październi­ka zakończyły się między­nar­o­dowe zawody Cra­covia Szary Eques­tri­an Show w Michałow­icach. Po dwóch tygod­ni­ach sportowych zma­gań Kamil Grzel­czyk i Wibaro mogą grat­u­lować sobie sukce­su!
/ przez /   WKKW / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli w Pucharze Polski WKKW

W ramach konkur­su CIC3* pod­czas BABORÓWKO HORSE SALE SHOW roz­gry­wany był finał Pucharu Pol­s­ki we wszech­stron­nym konkur­sie konia wierz­chowego w kat­e­gorii seniorów. Miejsce trze­cie zajął Paweł Warsza­ws­ki (SJ Baborówko) z ARISTO A-Z sp (LORDANOS hol. — ARTEMIDA sp / REVAL hol.) hod. Andrzej Zdziebło, wł. Zuzan­na Burk­ert.  Aris­to A-Z...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Waregem dla Nevadosa!

Gre­gore­mu Wathele­towi i ogierowi MJT NEVADOS S sp (CALVADOS Z Z – NESTIA S sp / ROMUALDO KWPN), hod. Stanisław Szurik, wł. MJT Marcele­wo nie dane było wys­tar­tować pod­czas WEG w Try­on, gdzie pojechali jako para rez­er­wowa. Jed­nak po powro­cie do Europy pokaza­li, że ich for­ma jest znakomi­ta, mimo odbytej...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, WKKW, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Try on w Tryon — polskie konie na WEG 2018

23 wrześ­nia 2018 roku zakończyła się najważniejsza impreza Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Jeździeck­iej (FEI) – Świa­towe Igrzys­ka Jeździeck­ie (The FEI World Eques­tri­an Games™). Odby­wa się ona raz na 4 lata i ma for­mułę Igrzysk Jeździec­kich w 8 dyscy­plinach. W ośrod­ku Try­on Inter­na­tion­al Eques­tri­an Cen­ter w USA...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Polak Mistrzem Świata w powożeniu w singlach!

Z dumą infor­mu­je­my, iż nasz czołowy reprezen­tant w dyscy­plin­ie powoże­nia Bartłomiej Kwiatek wraz z 10-let­nim og. Sonet śl. (Dastin xx – Sor­bona / Bojkot) oraz Danielem Kłosowskim jako luza­kiem, zostali Mis­trza­mi Świa­ta w Powoże­niu Zaprzęga­mi Jed­nokon­ny­mi w holen­der­skim Kro­nen­berg 2018! Jest to pier­wszy w his­torii pol­skiego powoże­nia...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Nominacje — #winners100gwiazd

Serdecznie zaprasza­my na stronę Hodow­cy i Jeźdź­ca, gdzie moż­na zapoz­nać się z lis­ta­mi koni pol­skiej hodowli zasłużonych dla hodowli europe­jskiej lub świa­towej oraz konie zasłużone dla hodowli w pozostałych Księ­gach Stad­nych ras kra­jowych nomi­nowanych w pro­jek­cie #winners100gwiazd.
1 2 3 4 10