/ przez /   Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Sukces małopolskiej klaczy w Samorin

W dni­ach 26–28 czer­w­ca w słowackim Samor­in odbyły się Między­nar­o­dowe Zawody w Sportowych Raj­dach Kon­nych. Na 3 miejs­cu (z tem­pem 14,9 km/h) w konkur­sie CEI 3* na dys­tan­sie 160 km upla­sowała się Mag­dale­na Jabłońs­ka z UKJ Rumak Man­asterz z Pod­karpa­cia na małopol­skiej klaczy Har­fa (Eston...
Czytaj dalej
/ przez /   Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

WEG — kolej na WKKW i rajdy długodystansowe

Ekipa naszych dresażys­tów jest już w drodze do domu. Ich miejsce na czworoboku zajęli wkkw-iści. Wczo­raj rozpoczęła się pier­wsza pró­ba ujeżdże­nia, w której wys­tar­towało dwóch naszych zawod­ników: Jerzy Krukows­ki — aktu­al­ny v-ce Mis­trz Pol­s­ki i Mar­ta Dzi­ak-Gier­licz. Obo­je star­towali na koni­ach pol­skiej hodowli.
/ przez /   Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Harfa jednak pierwsza!

W naw­iąza­niu do infor­ma­cji sprzed praw­ie dwóch tygod­ni infor­mu­je­my, że star­tu­ją­ca na Między­nar­o­dowych Zawodach w Sportowych Raj­dach Kon­nych w Babol­nej na Węgrzech (3–5.05.2013) Mag­dale­na Jabłońs­ka na małopol­skiej Harfie kończą­ca zawody na drugim miejs­cu, z prze­cięt­ną pręd­koś­cią 19,150 km/h, jed­nak zwyciężyła. Para aus­tri­ac­ka Kiesl There­sia...
Czytaj dalej
/ przez /   Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Międzynarodowy sukces klaczy Harfa

W dni­ach 3–5 maja odbyły się Między­nar­o­dowe Zawody w Sportowych Raj­dach Kon­nych w miejs­cowoś­ci Babol­na na Węgrzech. W konkur­sie CEI 1* na dys­tan­sie 80 kilo­metrów drugie miejsce zajęła małopol­s­ka klacz Har­fa (Eston od Hula/Aragon) pod Mag­daleną Jabłońską, ze śred­nią pręd­koś­cią 19,150 km/h. Klacz jest...
Czytaj dalej