/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Czempionaty / 0 comments

Czempionat w skokach luzem zastąpi Aukcję Polskich Koni Sportowych

Z powodu zbyt małej licz­by zgłoszeń Aukc­ja “Ter­az Pol­skie Konie” w tym roku nie odbędzie się. Hodow­cy zain­tere­sowani prezen­tacją swoich koni przed między­nar­o­dową pub­licznoś­cią (a także potenc­jal­ny­mi kup­ca­mi), będą mogli wziąć udzi­ał w Ogólnopol­skim Czem­pi­ona­cie w Skokach Luzem, który odbędzie się w pier­wszy week­end...
Czytaj dalej

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

W dni­ach  2–4 wrześ­nia br. w SK Topol­cianky na Słowacji miała miejsce kole­j­na między­nar­o­dowa kon­frontac­ja koni hucul­s­kich z kra­jów zrzes­zonych w Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Koni Hucul­s­kich (HIF). Pon­ad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Pol­s­ka, Węgry, Słowac­ja, Czechy, Aus­tria) rywal­i­zowało w oce­nie pły­towej i w konkurenc­jach...
Czytaj dalej
/ przez /   Czempionaty, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

Obawy doty­czące pol­s­kich ardenów na tle koni z pozostałych kra­jów okaza­ły się niczym nie uza­sad­nione. Mimo, iż Pol­s­ka Księ­ga Stad­na ist­nieje dopiero 3 lata, nasi hodow­cy mają bard­zo dobre konie niczym nie ustępu­jące fran­cuskim czy szwedzkim. Pod­czas min­ionego week­endu na Między­nar­o­dowym Czem­pi­ona­cie Koni Ardeńs­kich...
Czytaj dalej
/ przez /   Czempionaty, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Pompadour zdobyte!

Za nami kole­j­na edy­c­ja Czem­pi­onatu Francji koni Angloarab­s­kich, orga­ni­zowanego co roku pod­czas “Wielkiego Tygod­nia Pom­padour”. Konie małopol­skie speł­ni­a­jące warun­ki wpisu do ksiąg anglo-arab­s­kich uczest­niczą w tym wydarze­niu już od trzech lat, za każdym razem wygry­wa­jąc lub zdoby­wa­jąc najwyższe miejs­ca w roz­gry­wanych klasach. Nie inaczej...
Czytaj dalej
1 2