Teraz Polskie Konie

Witamy na stronie
TERAZ POLSKIE KONIE

Naszym celem jest pro­mowanie koni rodz­imej hodowli poprzez pokazy­wanie ich sukcesów na are­nie kra­jowej, jak i między­nar­o­dowej.

Stronę współt­worzą: Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni — jako jej założy­ciel i pro­mo­tor hasła “Ter­az Pol­skie Konie” oraz Okrę­gowe / Wojew­ódzkie Związ­ki Hodow­ców Koni zrzes­zone z PZHK.

Newsletter

Zapisz się do Newslet­tera i otrzy­muj aktu­al­noś­ci doty­czące sukcesów pol­s­kich koni!


AKTUALNOŚCI

ORGANIZATOR

PARTNERZY