/ przez /   WKKW / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli w Pucharze Polski WKKW

W ramach konkur­su CIC3* pod­czas BABORÓWKO HORSE SALE SHOW roz­gry­wany był finał Pucharu Pol­s­ki we wszech­stron­nym konkur­sie konia wierz­chowego w kat­e­gorii seniorów. Miejsce trze­cie zajął Paweł Warsza­ws­ki (SJ Baborówko) z ARISTO A-Z sp (LORDANOS hol. — ARTEMIDA sp / REVAL hol.) hod. Andrzej Zdziebło, wł. Zuzan­na Burk­ert.  Aris­to A-Z...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, WKKW, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Try on w Tryon — polskie konie na WEG 2018

23 wrześ­nia 2018 roku zakończyła się najważniejsza impreza Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Jeździeck­iej (FEI) – Świa­towe Igrzys­ka Jeździeck­ie (The FEI World Eques­tri­an Games™). Odby­wa się ona raz na 4 lata i ma for­mułę Igrzysk Jeździec­kich w 8 dyscy­plinach. W ośrod­ku Try­on Inter­na­tion­al Eques­tri­an Cen­ter w USA...
Czytaj dalej

Podsumowanie wyników polskich koni w sezonie wiosennym

Kwiecień i maj to nie tylko początek wios­ny, ale także start najważniejszych imprez sezonu, pod­czas których z uwagą śledzil­iśmy wyni­ki koni pol­skiej hodowli. To był naprawdę dobry początek. Mamy nadzieję, że kole­jne miesiące poz­wolą nam cieszyć się z następ­nych sukcesów pol­s­kich koni zarówno w...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Sukcesy polskich koni zagranicą

W min­iony week­end odbyły się Mis­tr­zost­wa Fin­landii WKKW w kat­e­gorii seniorów, na których ogi­er Narvik sp (Rubin han. — Neva­da sp po Lox­ley hol.) hodowli Anny Tomaszewskiej zdobył wraz ze swo­ją właś­ci­cielką i jed­nocześnie jeźdźcem Tui­ją Rosen­qvist I miejsce. To nie koniec dobrych wiado­moś­ci,...
Czytaj dalej
/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Barbados sp – najlepszy w CCI3* w Strzegomiu

W min­iony week­end w Moraw­ie na hipo­dromie KJ Strag­o­na Strze­gom odbyły się między­nar­o­dowe zawody w WKKW ACTIVO-MED STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL 2017 CCI 3*/2*/1*, CIC 3*/2*. W konkur­sie CCI3* zwyciężył niemiec­ki zawod­nik, były tren­er pol­skiej kadry WKKW, Andreas Dibows­ki star­tu­ją­cy na koniu pol­skiej hodowli —...
Czytaj dalej
/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Finale Pucharu Polski WKKW w Baborówku

Pod­czas Finału Pucharu Pol­s­ki WKKW w min­iony week­end wręczyliśmy nagrodę Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni dla Najlep­szego Konia Pol­skiej Hodowli. Nagrodę ode­brał Jan Kamińs­ki, który na ogierze Senior sp (Rytm han. — Segowia sp / Genius han.) hod. SK Prud­nik, wł. Marcin Kamińs­ki zajął drugie...
Czytaj dalej
/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Banderas — Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Baborówku!

Pod­czas tego 10. Fes­ti­walu Jeździeck­iego Baborówko tytuł Najlep­szego Konia Pol­skiej Hodowli zdobył BANDERAS sp (Moravia westf. – Babilo­nia xx po Jape xx), hod. Romana Dra­bińskiego, wł. Mar­ka Jod­ko. Ban­deras dosi­adany przez Pawła Spisa­ka wywal­czył także Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki Seniorów w WKKW, a w klasy­fikacji ogól­nej...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Paweł Spisak i Banderas – koniec zmagań w Rio

Po groźnie wyglą­da­ją­cym wypad­ku na trasie crossu swo­je zma­gania pod­czas Let­nich Igrzysk Olimpi­js­kich w Rio de Janeiro zakończyła pol­s­ka para – Paweł Spisak i Ban­deras sp (Moravia westf. – Babilo­nia xx po Jape), hod. Romana Dra­bińskiego, wł. Mar­ka Jod­ko.
1 2 3 4