Podsumowanie wyników polskich koni w sezonie wiosennym

Kwiecień i maj to nie tylko początek wios­ny, ale także start najważniejszych imprez sezonu, pod­czas których z uwagą śledzil­iśmy wyni­ki koni pol­skiej hodowli. To był naprawdę dobry początek. Mamy nadzieję, że kole­jne miesiące poz­wolą nam cieszyć się z następ­nych sukcesów pol­s­kich koni zarówno w...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

Powiew sukcesów

W dni­ach 29.06. — 01.07. sopoc­ki hipo­drom goś­cił zawody CDI***, CDI-W oraz CDN. Wspani­ały obiekt oraz bard­zo dobra orga­ni­za­c­ja zro­biły pozy­ty­wne wraże­nie zarówno na zawod­nikach jak i sędzi­ach.
/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu – Janów Podlaski

Pod­czas Mis­tr­zostw Pol­s­ki w ujeżdże­niu, które odbyły się w Janowie Pod­laskim nagrodzil­iśmy Najlep­szego Konia Pol­skiej Hodowli w konkur­sie Freestyle Young Rid­ers. Nagrodę ode­brała Mag­da Kowaluk, która na All You Need sp (Love Affair han. — Ascona thür. / Welt­geist han.) hod. Prze­mysław Mar­czak, wł. Renaty Kowaluk zajęła 5 miejsce. Grat­u­lu­je­my!

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

W dni­ach  2–4 wrześ­nia br. w SK Topol­cianky na Słowacji miała miejsce kole­j­na między­nar­o­dowa kon­frontac­ja koni hucul­s­kich z kra­jów zrzes­zonych w Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Koni Hucul­s­kich (HIF). Pon­ad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Pol­s­ka, Węgry, Słowac­ja, Czechy, Aus­tria) rywal­i­zowało w oce­nie pły­towej i w konkurenc­jach...
Czytaj dalej
/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

Stella Pack Ganda wizytówką polskiej hodowli

W cza­sie zakońc­zonych 6 wrześ­nia Mis­tr­zostw Pol­s­ki w dyscy­plin­ie ujeżdże­nia w Sta­jni Bobrowy Staw w Sowiej Woli najlep­szym koniem pol­skiej hodowli okaza­ła się (dru­gi rok z rzę­du!) dwu­nas­to­let­nia Stel­la Pack Gan­da sp (Celtik  sp — Gram­my han. / Glück­spilz han.), klacz hodowli Katarzyny Mil­czarek-Jasińskiej, a włas­noś­ci zawod­nicz­ki...
Czytaj dalej
1 2