/ przez /   Powożenie, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Śląskie konie wygrywają Mistrzostwa Świata!

Pier­wszy raz w his­torii odbyły się Mis­tr­zost­wa Świa­ta Młodych Koni w Powoże­niu Zaprzęga­mi. Dwóch Pol­s­kich zawod­ników zaprezen­towało 6 koni w 3 kat­e­go­ri­ach wiekowych – 5-, 6- i 7-lak­tów. Weroni­ka i Bartłomiej Kwiatek wyruszyli z pol­ski­mi koń­mi do węgier­skiego Mezo­h­e­gyes.
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

MJT NEVADOS S mistrzem świata koni 7-letnich w skokach — wielki sukces polskiej hodowli koni sportowych!

Udało się i to z przy­tu­pem. Tak moż­na pod­sumować wys­tęp siwego ogiera MJT Neva­dos S na Mis­tr­zost­wach Świa­ta Młodych Koni w skokach przez przeszkody w Lanaken 2015 w kat­e­gorii koni 7 let­nich — ZWYCIĘSTWO i to w jakim sty­lu! Wygrał w najtrud­niejszej z kat­e­gorii...
Czytaj dalej
/ przez /   Czempionaty, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Pompadour zdobyte!

Za nami kole­j­na edy­c­ja Czem­pi­onatu Francji koni Angloarab­s­kich, orga­ni­zowanego co roku pod­czas “Wielkiego Tygod­nia Pom­padour”. Konie małopol­skie speł­ni­a­jące warun­ki wpisu do ksiąg anglo-arab­s­kich uczest­niczą w tym wydarze­niu już od trzech lat, za każdym razem wygry­wa­jąc lub zdoby­wa­jąc najwyższe miejs­ca w roz­gry­wanych klasach. Nie inaczej...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Aukcja koni wierzchowych na Cavaliadzie

Jeszcze cią­gle moż­na zgłaszać konie do aukcji koni wierz­chowych, która zostanie przeprowad­zona pod­czas poz­nańskiej Cav­ali­ady w dni­ach 11–13 grud­nia 2015 roku. Orga­ni­za­torzy aukcji Ter­az Pol­skie Konie — Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni, Agenc­ja Nieru­chomoś­ci Rol­nych, Między­nar­o­dowe Tar­gi Poz­nańskie oraz Polturf Bar­bara Mazur — uprze­jmie infor­mu­ją, iż...
Czytaj dalej
/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

Stella Pack Ganda wizytówką polskiej hodowli

W cza­sie zakońc­zonych 6 wrześ­nia Mis­tr­zostw Pol­s­ki w dyscy­plin­ie ujeżdże­nia w Sta­jni Bobrowy Staw w Sowiej Woli najlep­szym koniem pol­skiej hodowli okaza­ła się (dru­gi rok z rzę­du!) dwu­nas­to­let­nia Stel­la Pack Gan­da sp (Celtik  sp — Gram­my han. / Glück­spilz han.), klacz hodowli Katarzyny Mil­czarek-Jasińskiej, a włas­noś­ci zawod­nicz­ki...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Polskie konie jadą do Pompadour

Dziś we Francji rozpoczy­na się “Wiel­ki Tydzień Pom­padour” w ramach którego roze­grane zostaną Mis­tr­zost­wa Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW oraz Czem­pi­onat Francji Koni Angloarab­s­kich, który m.in. za sprawą pol­s­kich hodow­ców otrzy­mał już rangę między­nar­o­dową.
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

WIBARO najlepszym polskim koniem Silesia Equestrian Tour

W min­iony week­end na tere­nie Klubu Jeździeck­iego “Osad­kows­ki” odbyły się między­nar­o­dowe zawody w skokach przez przeszkody ran­gi 3 gwiazdek. W konkur­sie Grand Prix najwyżej sklasy­fikowany­mi pol­ski­mi zawod­nika­mi byli Mści­woj Kiecoń (4 m.) na klaczy Urbane KWPN, Jarosław Skrzy­czyńs­ki (6 m.) na wałachu Infer­no old. (OS)...
Czytaj dalej