/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Barbados sp – najlepszy w CCI3* w Strzegomiu

W min­iony week­end w Moraw­ie na hipo­dromie KJ Strag­o­na Strze­gom odbyły się między­nar­o­dowe zawody w WKKW ACTIVO-MED STRZEGOM OCTOBER FESTIVAL 2017 CCI 3*/2*/1*, CIC 3*/2*. W konkur­sie CCI3* zwyciężył niemiec­ki zawod­nik, były tren­er pol­skiej kadry WKKW, Andreas Dibows­ki star­tu­ją­cy na koniu pol­skiej hodowli —...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Czempionaty / 0 comments

Czempionat w skokach luzem zastąpi Aukcję Polskich Koni Sportowych

Z powodu zbyt małej licz­by zgłoszeń Aukc­ja “Ter­az Pol­skie Konie” w tym roku nie odbędzie się. Hodow­cy zain­tere­sowani prezen­tacją swoich koni przed między­nar­o­dową pub­licznoś­cią (a także potenc­jal­ny­mi kup­ca­mi), będą mogli wziąć udzi­ał w Ogólnopol­skim Czem­pi­ona­cie w Skokach Luzem, który odbędzie się w pier­wszy week­end...
Czytaj dalej
/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu – Janów Podlaski

Pod­czas Mis­tr­zostw Pol­s­ki w ujeżdże­niu, które odbyły się w Janowie Pod­laskim nagrodzil­iśmy Najlep­szego Konia Pol­skiej Hodowli w konkur­sie Freestyle Young Rid­ers. Nagrodę ode­brała Mag­da Kowaluk, która na All You Need sp (Love Affair han. — Ascona thür. / Welt­geist han.) hod. Prze­mysław Mar­czak, wł. Renaty Kowaluk zajęła 5 miejsce. Grat­u­lu­je­my!
/ przez /   Sport, Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Najlepszy Koń Polskiej Hodowli w Finale Pucharu Polski WKKW w Baborówku

Pod­czas Finału Pucharu Pol­s­ki WKKW w min­iony week­end wręczyliśmy nagrodę Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni dla Najlep­szego Konia Pol­skiej Hodowli. Nagrodę ode­brał Jan Kamińs­ki, który na ogierze Senior sp (Rytm han. — Segowia sp / Genius han.) hod. SK Prud­nik, wł. Marcin Kamińs­ki zajął drugie...
Czytaj dalej