/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

10 złoto do kolekcji dla Bartłomieja Kwiatka!

To już 10 zło­ty medal Mis­tr­zostw Pol­s­ki, który zawod­nik Sta­da Ogierów w Książu wywal­czył w swo­jej kari­erze. Bartłomiej Kwiatek, po ogrom­nym sukce­sie w postaci dwóch medali Mis­tr­zostw Świa­ta Młodych Koni, nie odpuś­cił. Pod­czas trzech dni zma­gań o medale Mis­tr­zostw Pol­s­ki, które odbyły się w SO...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję “Teraz polskie konie”

26 październi­ka o godz. 1100 w SK Janów Pod­las­ki odbędzie się ostat­nia kwal­i­fikac­ja koni na grud­niową aukcję “Ter­az pol­skie konie” w Poz­na­niu. Zgłoszenia na spec­jal­nych for­mu­la­rzach (do pobra­nia tutaj) należy wysyłać na adres biuro@polturf.pl najpóźniej do 22 październi­ka.
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Havana Club w Strzegomiu

Pod­czas Strze­gom Autumn Show 18–20.09.2015 w najtrud­niejszej serii CIC 3* para Marie Kraack (GER) i kasz­tanowaty wałach Havana Club (Nil J) wlkp (Maram KWPN — Nike wlkp/poch.trk. po Dukat xo) zdobyła drugie miejsce (na 25 zawod­ników) z min­i­mal­ną stratą do zwycięz­cy 2,5 pkt.