/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Kolejny Sukces Polskiej Hodowli!

Kole­jny sukces pol­skiej hodowli i jej między­nar­o­dowa pro­moc­ja miała miejsce pod­czas I Między­nar­o­dowego Konkur­su Trady­cyjnego Powoże­nia o Tro­feum Śląs­ka 8–9 sierp­nia w Koszęcinie. Uczest­ni­cy konkur­su spotkali się już w czwartek wiec­zorem. Następ­nego w połud­nie odbyło się szkole­nie z przepisów AIAT (między­nar­o­dowa orga­ni­za­c­ja trady­cyjnego powoże­nia), stylów...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Polskie konie za miliony

Zakońc­zone wczo­raj 46. Dni Konia Arab­skiego odby­wa­jące się w Stad­ninie Koni Janów Pod­las­ki przyniosły kole­jne his­to­ryczne sukcesy. Na aukcji Pride of Poland padł fan­tasty­czny reko­rd sprzedażowy. Klacz Pepi­ta (Ekstern — Pepesza / Eukalip­tus) została wyl­i­cy­towana za kwotę 1 mln 400 tys. euro. Pon­ad­to sprzedano...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Mistrzostwa Polski Seniorów w WKKW

W dni­ach 6–9 sierp­nia w Sopocie odbyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Seniorów w WKKW oraz Między­nar­o­dowe Zawody ran­gi 1*, 2* i 3*. Najbardziej uty­tułowanym uczest­nikiem zawodów okazał się Paweł Spisak, który dosi­ada­jąc koni pol­skiej hodowli zdobył tytuł Mis­trza Pol­s­ki Seniorów, zajął II miejsce w konkur­sie...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Bartłomiej Kwiatek trzeci w Piber

Kole­jny week­end i kole­jne sukcesy na kon­cie zawod­ni­ka SO Książ. Wyhodowany w Stadzie Ogierów Książ, śląs­ki ogi­er Niger (Turkus — Niwa / Alpinex xx), towarzyszył Bartkowi w aus­tri­ackim Piber — miejs­cu gdzie w przyszłym roku odbędą się Mis­tr­zost­wa Świa­ta w Powoże­niu Zaprzęga­mi Jed­nokon­ny­mi.
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Adampol najlepszym koniem polskiej hodowli podczas CIC3* w Baborówku

W najważniejszym konkur­sie tegorocznego Fes­ti­walu Jeździeck­iego w Baborówku — CIC3* — wys­tar­towało 25 par. Najwyżej sklasy­fikowanym koniem pol­skiej hodowli okazał się 13-let­ni wał. ADAMPOL rasy pol­s­ki koń szla­chet­ny półkr­wi (Biskwit sp — Adara wlkp / Pirami­don wlkp), hod. Wacława Macius­zon­ka z Drożkowa, wł. Agniesz­ki...
Czytaj dalej