/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Aukcja koni okiem prawnika

Już w dni­ach 4–7 grud­nia 2014 r. wszyscy zain­tere­sowani będą mieli okazję uczest­niczyć w orga­ni­zowanej w trak­cie zawodów Cav­ali­a­da Poz­nań przez PZHK, ANR, MTP i Polturf aukcji “Ter­az Pol­skie Konie”. Jakie aspek­ty prawne wiążą się z orga­ni­za­cją aukcji i o czym powin­ni wiedzieć jej...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Aukcja na Cavaliadzie

W pier­wszy week­end grud­nia, pod­czas Cav­ali­ady w Poz­na­niu, odbędzie się ​pier­wsza aukc­ja pol­s­kich koni wierz­chowych, orga­ni­zowana wspól­nie przez Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni, Agencję Nieru­chomoś­ci Rol­nych, Między­nar­o­dowe Tar­gi Poz­nańskie oraz POLTURF Bar­bara Mazur.