MJT Nevados S zwycięża Grand Prix po raz pierwszy!

Gre­go­ry Wathelet i MJT Neva­dos S sp (Cal­va­dos Z Z – Nes­tia sp / Romual­do KWPN) hod. Stanisława Szuri­ka i wł. MJT Marcele­wo pod­czas zawodów CSI4* w Liege spisali się znakomi­cie. W konkur­sie Grand Prix (wys. 160 cm) byli beza­pela­cyjnie najlep­si. Wśród 43 star­tu­ją­cych par, tylko 6 pokon­ało parkur bezbłęd­nie. Roz­gry­wka była emocjonu­ją­ca. Zawod­ni­cy wal­czyli zacię­cie, ści­ga­jąc się z cza­sem nie uniknęli błędów. MJT Neva­dos S był ostat­ni w kole­jnoś­ci, pod Watheletem pokon­ał parkur na czys­to i z najlep­szym cza­sem. To pier­wszy konkurs Grand Prix, który wygrał Neva­dos. Grat­u­lu­je­my i czekamy na następ­ne tak udane star­ty!

Zaprasza­my do obe­jrzenia zwycięskiego prze­jaz­du!

UDOSTĘPNIJ

Written by PZHK - KI

Polski Związek Hodowców Koni

Tagi: