/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

18-stka dla Wibaro!

Pod koniec październi­ka zakończyły się między­nar­o­dowe zawody Cra­covia Szary Eques­tri­an Show w Michałow­icach. Po dwóch tygod­ni­ach sportowych zma­gań Kamil Grzel­czyk i Wibaro mogą grat­u­lować sobie sukce­su!
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Waregem dla Nevadosa!

Gre­gore­mu Wathele­towi i ogierowi MJT NEVADOS S sp (CALVADOS Z Z – NESTIA S sp / ROMUALDO KWPN), hod. Stanisław Szurik, wł. MJT Marcele­wo nie dane było wys­tar­tować pod­czas WEG w Try­on, gdzie pojechali jako para rez­er­wowa. Jed­nak po powro­cie do Europy pokaza­li, że ich for­ma jest znakomi­ta, mimo odbytej...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, WKKW, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Try on w Tryon — polskie konie na WEG 2018

23 wrześ­nia 2018 roku zakończyła się najważniejsza impreza Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Jeździeck­iej (FEI) – Świa­towe Igrzys­ka Jeździeck­ie (The FEI World Eques­tri­an Games™). Odby­wa się ona raz na 4 lata i ma for­mułę Igrzysk Jeździec­kich w 8 dyscy­plinach. W ośrod­ku Try­on Inter­na­tion­al Eques­tri­an Cen­ter w USA...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Polak Mistrzem Świata w powożeniu w singlach!

Z dumą infor­mu­je­my, iż nasz czołowy reprezen­tant w dyscy­plin­ie powoże­nia Bartłomiej Kwiatek wraz z 10-let­nim og. Sonet śl. (Dastin xx – Sor­bona / Bojkot) oraz Danielem Kłosowskim jako luza­kiem, zostali Mis­trza­mi Świa­ta w Powoże­niu Zaprzęga­mi Jed­nokon­ny­mi w holen­der­skim Kro­nen­berg 2018! Jest to pier­wszy w his­torii pol­skiego powoże­nia...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Skokowe MŚMK Lanaken 15–18.09.2016

Poniżej przed­staw­iamy listę koni, które ofic­jal­nie zostały zak­wal­i­fikowane na Mis­tr­zost­wa Świa­ta Młodych Koni w skokach przez przeszkody. Kwal­i­fikacji dokon­ała Komis­ja Koor­dy­na­cyj­na, która skła­da się z przed­staw­icieli Zarządów PZJ oraz PZHK, a także z aktu­al­nych menadżerów dyscy­plin.
/ przez /   Powożenie, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Śląskie konie wygrywają Mistrzostwa Świata!

Pier­wszy raz w his­torii odbyły się Mis­tr­zost­wa Świa­ta Młodych Koni w Powoże­niu Zaprzęga­mi. Dwóch Pol­s­kich zawod­ników zaprezen­towało 6 koni w 3 kat­e­go­ri­ach wiekowych – 5-, 6- i 7-lak­tów. Weroni­ka i Bartłomiej Kwiatek wyruszyli z pol­ski­mi koń­mi do węgier­skiego Mezo­h­e­gyes.
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

MJT NEVADOS S mistrzem świata koni 7-letnich w skokach — wielki sukces polskiej hodowli koni sportowych!

Udało się i to z przy­tu­pem. Tak moż­na pod­sumować wys­tęp siwego ogiera MJT Neva­dos S na Mis­tr­zost­wach Świa­ta Młodych Koni w skokach przez przeszkody w Lanaken 2015 w kat­e­gorii koni 7 let­nich — ZWYCIĘSTWO i to w jakim sty­lu! Wygrał w najtrud­niejszej z kat­e­gorii...
Czytaj dalej
/ przez /   Cavaliada Poznań, WKKW, Zawody międzynarodowe / 0 comments

WKKW — domena polskich koni

Pod­czas piątkowego bloku pokazów PZHK-ANR, na are­nie główniej zawodów “Cav­ali­a­da 2013” odbyła się cer­e­mo­nia wręczenia nagród spec­jal­nych dla Romana Dra­bińskiego i Pawła Spisa­ka, czyli hodow­cy i jeźdź­ca konia Ban­deras sp (Moravia westf. – Babilo­nia xx po Jape). Nagrody ufun­dował Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni wraz...
Czytaj dalej
/ przez /   WKKW, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Polska na podium w Lion d’Angers!

Paweł Spisak i Ban­deras sp (Moravia westf – Babilo­nia xx po Jape) hod. Romana Dra­bińskiego, wł. Mar­ka Jod­ko zdobyli brą­zowy medal Mis­tr­zostw Świa­ta Młodych Koni w Lion d’Angers! Po wczo­ra­jszym bezbłęd­nym poko­na­niu kro­su para zaj­mowała 7 miejsce w kat­e­gorii koni 6-let­nich. Dzisiejszy bezbłęd­ny prze­jazd...
Czytaj dalej