/ przez /   Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli – Cavaliada Poznań 2017

W imie­niu Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni Wiceprezes Tomasz Siergiej wręczył Arka­dius­zowi Fim­melowi nagrodę dla jego konia Zimowa Dama sp (Cal­i­co hol. – Zico­ra han. / Cala Mil­lor han.). Klacz hodowli Mar­ka Sza­tkowskiego i włas­noś­ci Adama Jar­muszcza­ka otrzy­mała tytuł Najlep­szego Konia Pol­skiej Hodowli w Grand Prix Poz­na­nia o nagrodę...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Czempionaty / 0 comments

Czempionat w skokach luzem zastąpi Aukcję Polskich Koni Sportowych

Z powodu zbyt małej licz­by zgłoszeń Aukc­ja “Ter­az Pol­skie Konie” w tym roku nie odbędzie się. Hodow­cy zain­tere­sowani prezen­tacją swoich koni przed między­nar­o­dową pub­licznoś­cią (a także potenc­jal­ny­mi kup­ca­mi), będą mogli wziąć udzi­ał w Ogólnopol­skim Czem­pi­ona­cie w Skokach Luzem, który odbędzie się w pier­wszy week­end...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję “Teraz polskie konie”

26 październi­ka o godz. 1100 w SK Janów Pod­las­ki odbędzie się ostat­nia kwal­i­fikac­ja koni na grud­niową aukcję “Ter­az pol­skie konie” w Poz­na­niu. Zgłoszenia na spec­jal­nych for­mu­la­rzach (do pobra­nia tutaj) należy wysyłać na adres biuro@polturf.pl najpóźniej do 22 październi­ka.
1 2