/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Czempionaty / 0 comments

Czempionat w skokach luzem zastąpi Aukcję Polskich Koni Sportowych

Z powodu zbyt małej licz­by zgłoszeń Aukc­ja “Ter­az Pol­skie Konie” w tym roku nie odbędzie się. Hodow­cy zain­tere­sowani prezen­tacją swoich koni przed między­nar­o­dową pub­licznoś­cią (a także potenc­jal­ny­mi kup­ca­mi), będą mogli wziąć udzi­ał w Ogólnopol­skim Czem­pi­ona­cie w Skokach Luzem, który odbędzie się w pier­wszy week­end...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję “Teraz polskie konie”

26 październi­ka o godz. 1100 w SK Janów Pod­las­ki odbędzie się ostat­nia kwal­i­fikac­ja koni na grud­niową aukcję “Ter­az pol­skie konie” w Poz­na­niu. Zgłoszenia na spec­jal­nych for­mu­la­rzach (do pobra­nia tutaj) należy wysyłać na adres biuro@polturf.pl najpóźniej do 22 październi­ka.
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Aukcja koni wierzchowych na Cavaliadzie

Jeszcze cią­gle moż­na zgłaszać konie do aukcji koni wierz­chowych, która zostanie przeprowad­zona pod­czas poz­nańskiej Cav­ali­ady w dni­ach 11–13 grud­nia 2015 roku. Orga­ni­za­torzy aukcji Ter­az Pol­skie Konie — Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni, Agenc­ja Nieru­chomoś­ci Rol­nych, Między­nar­o­dowe Tar­gi Poz­nańskie oraz Polturf Bar­bara Mazur — uprze­jmie infor­mu­ją, iż...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Polskie konie za miliony

Zakońc­zone wczo­raj 46. Dni Konia Arab­skiego odby­wa­jące się w Stad­ninie Koni Janów Pod­las­ki przyniosły kole­jne his­to­ryczne sukcesy. Na aukcji Pride of Poland padł fan­tasty­czny reko­rd sprzedażowy. Klacz Pepi­ta (Ekstern — Pepesza / Eukalip­tus) została wyl­i­cy­towana za kwotę 1 mln 400 tys. euro. Pon­ad­to sprzedano...
Czytaj dalej
/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Aukcja “TERAZ POLSKIE KONIE” 2015

Już po raz dru­gi Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni i Agenc­ja Nieru­chomoś­ci Rol­nych, we współpra­cy z fir­mą Polturf – Bar­bara Mazur i Między­nar­o­dowy­mi Targa­mi Poz­nański­mi, zaprasza­ją do zapoz­na­nia się z warunk­a­mi zgłoszeń koni na aukcję koni wierz­chowych “Ter­az Pol­skie Konie”, która planowana jest w Paw­ilonie...
Czytaj dalej
1 2