/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

70 pkt od MJT Nevados S dla PZHK

Pod­czas World Eques­tri­an Fes­ti­val czyli CHIO w Akwiz­granie w Pucharze Nar­o­dów MJT Neva­dos S pod Gre­go­rym Watheletem zach­wycił fan­tasty­cznym prze­jaz­dem – piękny sty­lowo i na zero. To dało księdze Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni 70 punk­tów w rankingu WBFSH. 
/ przez /   Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie / 0 comments

Powiew sukcesów

W dni­ach 29.06. — 01.07. sopoc­ki hipo­drom goś­cił zawody CDI***, CDI-W oraz CDN. Wspani­ały obiekt oraz bard­zo dobra orga­ni­za­c­ja zro­biły pozy­ty­wne wraże­nie zarówno na zawod­nikach jak i sędzi­ach.