/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Niezawodny Okarino

W min­iony week­end mieliśmy ogrom­ną przy­jem­ność wręczyć nagrodę zawod­nikowi dosi­ada­jącego konia pol­skiej hodowli, który zdobył najwięcej punk­tów do między­nar­o­dowego rankingu WBSFH pod­czas zawodów CSIO5* Sopot 2018. Wyróżnie­nie ode­brał 20-let­ni Adam Grze­gorzews­ki.
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli drugi w Grand Prix w Poznaniu!

Pod­czas zawodów CSI4* w Poz­na­niu, w konkur­sie Grand Prix, który zal­icza się do rankingu grupy B i jest kwal­i­fikacją do Świa­towych Igrzysk Jeździec­kich oraz mis­tr­zostw Europy w 2019 roku, Mis­trz Pol­s­ki młodych jeźdźców, Andrzej Opłatek dosi­ada­ją­cy konia El Camp sp (Cam­pari M old. –...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Sukcesy polskich koni zagranicą

W min­iony week­end odbyły się Mis­tr­zost­wa Fin­landii WKKW w kat­e­gorii seniorów, na których ogi­er Narvik sp (Rubin han. — Neva­da sp po Lox­ley hol.) hodowli Anny Tomaszewskiej zdobył wraz ze swo­ją właś­ci­cielką i jed­nocześnie jeźdźcem Tui­ją Rosen­qvist I miejsce. To nie koniec dobrych wiado­moś­ci,...
Czytaj dalej