/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Mistrzowskie pary w Bogusławicach

Miło nam poin­for­mować, iż na zakońc­zonych kil­ka dni temu XXXII Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki w Powoże­niu Zaprzęga­mi Parokon­ny­mi (MP-D2) roz­gry­wanych w bogusław­ickim Stadzie Ogierów (16–18 wrześ­nia 2016 r.) zło­ty medal wywal­czył Walde­mar Kacz­marek reprezen­tu­ją­cy klub SK Bielin, powożąc koń­mi: Cedroso DSP, Cybin­ka sp oraz Cypri­an DSP.

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

W dni­ach  2–4 wrześ­nia br. w SK Topol­cianky na Słowacji miała miejsce kole­j­na między­nar­o­dowa kon­frontac­ja koni hucul­s­kich z kra­jów zrzes­zonych w Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Koni Hucul­s­kich (HIF). Pon­ad 70 koni z pię­ciu kra­jów (Pol­s­ka, Węgry, Słowac­ja, Czechy, Aus­tria) rywal­i­zowało w oce­nie pły­towej i w konkurenc­jach...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Zawody międzynarodowe / 0 comments

Skokowe MŚMK Lanaken 15–18.09.2016

Poniżej przed­staw­iamy listę koni, które ofic­jal­nie zostały zak­wal­i­fikowane na Mis­tr­zost­wa Świa­ta Młodych Koni w skokach przez przeszkody. Kwal­i­fikacji dokon­ała Komis­ja Koor­dy­na­cyj­na, która skła­da się z przed­staw­icieli Zarządów PZJ oraz PZHK, a także z aktu­al­nych menadżerów dyscy­plin.