/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Spisak i Banderas górą!

Na zakońc­zonych w ostat­nią niedzielę między­nar­o­dowych zawodach WKKW ran­gi CICO3* roz­gry­wanych w Strze­gomiu para Paweł Spisak i wałach Ban­deras sp potwierdz­iła swo­ją doskon­ałą for­mę.
/ przez /   Czempionaty, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

Obawy doty­czące pol­s­kich ardenów na tle koni z pozostałych kra­jów okaza­ły się niczym nie uza­sad­nione. Mimo, iż Pol­s­ka Księ­ga Stad­na ist­nieje dopiero 3 lata, nasi hodow­cy mają bard­zo dobre konie niczym nie ustępu­jące fran­cuskim czy szwedzkim. Pod­czas min­ionego week­endu na Między­nar­o­dowym Czem­pi­ona­cie Koni Ardeńs­kich...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Wibaro w Grand Prix Poznania

Tym razem nagro­da spec­jal­na preze­sa PZHK powędrowała w ręce Kami­la Grzel­czy­ka. Na pol­skiej hodowli 9-let­nim Wibaro sp (po Balou du Rou­et od Wia­gra / Graf Quidam, hodowli Mar­i­ana Skopa, włas­noś­ci Bog­dana Kuchejdy) zak­wal­i­fikował się on do niedziel­nego konkur­su Grand Prix 4-gwiazd­kowego CSI w Poz­na­niu.