/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Znowu Apokalipsa najlepsza

Pod­czas roz­gry­wanych na tere­nie Hipo­dro­mu Sopot między­nar­o­dowych zawodów CiC 3* we Wszech­stron­nym Konkur­sie Konia Wierz­chowego (29 kwiet­nia — 1 maja br.) najwyżej sklasy­fikowanym koniem pol­skiej hodowli okaza­ła się 13-let­nia klacz Apokalip­sa M (Paradys — Amhara/Le Voltaire), dosi­adana przez Jerzego Krukowskiego (urod­zona i wychowana w...
Czytaj dalej