/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli podczas Strzegom Horse Trials 2015

Nagro­da spec­jal­na preze­sa Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni dla najlep­szego konia pol­skiej hodowli pod­czas Strze­gom Horse Tirals 2015 została przyz­nana koniowi pełnej krwi ang­iel­skiej Ukłon (Sor­bie Tow­er — Unia / Free­doms Choice) hodowli SK Jaroszówka, włas­noś­ci zawod­ni­ka — Szy­mona Nachotko — debi­u­tan­ta w klasie trzyg­wiazd­kowej. Para...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy / 0 comments

Ardeny z Polski z sukcesami we Francji

W dniu 21 czer­w­ca br. w Donch­ery (region Cham­pagne-Ardenne), po raz dru­gi odbyła się między­nar­o­dowa wys­tawa koni ardeńs­kich. Podob­nie jak w 2012 r. polscy hodow­cy koni ardeńs­kich nie ulęk­li się kon­frontacji z hodow­ca­mi z Francji, Bel­gii i Luk­sem­bur­ga, mimo że księ­ga stad­na pol­skiego arde­na...
Czytaj dalej
/ przez /   Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli podczas CSI 4* w Poznaniu

Pod­czas roz­gry­wanych w week­end (11–14 czer­w­ca) zawodów CSI 4* w Poz­na­niu kole­j­na nagro­da spec­jal­na preze­sa Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni dla najlep­szego konia pol­skiej hodowli przy­padła wała­chowi El Camp sp (Cam­pari M old. — Eleine sp / Elvis KWPN) hod. SK Prud­nik, wł. zawod­ni­ka — Andrze­ja Opłat­ka. Deko­racji...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Polskie konie z sukcesami w Finlandii

Bard­zo dobrze prezen­tu­ją się ostat­nio trenowane w Fin­landii, a star­tu­jące w konkurencji WKKW, konie pol­skiej hodowli. W miejs­cowoś­ci Ypa­ja sre­brny medal mis­tr­zostw seniorów zdobył Aki Karha­paa na DUBLIN ex Dukat sp (Cajero hol. — Dębogóra xx / Nible xx) hodowli SK Iwno, a ogi­er NARVIK...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Najlepszy koń polskiej hodowli podczas CSIO 5* w Sopocie

Pod­czas roz­gry­wanych w week­end (4–7 czer­w­ca) zawodów CSIO 5* w Sopocie nagro­da spec­jal­na preze­sa Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni dla najlep­szego konia pol­skiej hodowli przy­padła fol­blu­towi CIVIS (Jape — Cisza / Mehari), urod­zone­mu w SK Stub­no, włas­noś­ci Dar­iusza Miśkiewicza, dosi­adane­mu przez Tomasza Miśkiewicza, który w przekro­ju...
Czytaj dalej