/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Aukcja “TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

Pol­s­ki Związek Hodow­ców Koni i Agenc­ja Nieru­chomoś­ci Rol­nych, we współpra­cy z fir­mą Polturf – Bar­bara Mazur i Między­nar­o­dowy­mi Targa­mi Poz­nański­mi, zaprasza­ją do zapoz­na­nia się z warunk­a­mi zgłoszeń koni na aukcję koni wierz­chowych “Ter­az Pol­skie Konie”, która planowana jest w Paw­ilonie Pol­skiej Hodowli, w cza­sie...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Polskie konie na podium MP Juniorów w WKKW, małopolski Jak Chef zwycięzcą CCI**

W ostat­ni week­end (18–20 lip­ca) odbyła się kole­j­na edy­c­ja “Fes­ti­walu Jeździeck­iego Baborówko” w ramach którego roze­gra­no Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Juniorów oraz Między­nar­o­dowe Zawody CIC*, CIC** i CCI** w WKKW. Podi­um MPJ zdomi­nowały ama­zon­ki dosi­ada­jące koni pol­skiej hodowli, a w klasie CCI** zwyciężył Kamil Rajn­ert dosi­ada­ją­cy...
Czytaj dalej