/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Fanpage Teraz Polskie Konie

Od wczo­raj na łamach ser­wisu społecznoś­ciowego Face­book ist­nieje nowy pro­fil pro­mu­ją­cy hasło Ter­az Pol­skie Konie! Pow­stał on oczy­wiś­cie w celu jeszcze szer­szej pro­mocji sukcesów koni rodz­imej hodowli. W ciągu zaled­wie niecałej doby udało nam się zebrać 469 obser­wu­ją­cych, co jest dla nas niemałym sukce­sem...
Czytaj dalej