/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Sprzedaż ardenów do Francji

Po wielu lat­ach pra­cy hodowlanej nad doskonale­niem koni zim­nokr­wistych między inny­mi poprzez import ardenów z zachodu dochowal­iśmy się pol­s­kich koni ardeńs­kich opar­tych na mate­ri­ale szwedzkim, fran­cuskim oraz bel­gi­jskim. Zachod­nie hodowle ist­nieją od wielu lat dzię­ki czemu posi­ada­ją wyrów­nany typ i są bliskie ideału. Polscy...
Czytaj dalej
/ przez /   Czempionaty, Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Spektakularny sukces polskich angloarabów we Francji!

W dni­ach 16–22 wrześ­nia, odbyła się dwudzi­es­ta edy­c­ja jed­nej z najwięk­szych imprez sportowo-hodowlanych we Francji, znanej jako “Grande Semaine de Pom­padour” czyli Wiel­ki Tydzień Pom­padour. Część sportową tego wydarzenia stanow­ią Mis­tr­zost­wa Francji Młodych Koni oraz zawody towarzyszące w WKKW, nato­mi­ast stroną hodowlaną jest Nar­o­dowy...
Czytaj dalej