/ przez /   Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Harfa jednak pierwsza!

W naw­iąza­niu do infor­ma­cji sprzed praw­ie dwóch tygod­ni infor­mu­je­my, że star­tu­ją­ca na Między­nar­o­dowych Zawodach w Sportowych Raj­dach Kon­nych w Babol­nej na Węgrzech (3–5.05.2013) Mag­dale­na Jabłońs­ka na małopol­skiej Harfie kończą­ca zawody na drugim miejs­cu, z prze­cięt­ną pręd­koś­cią 19,150 km/h, jed­nak zwyciężyła. Para aus­tri­ac­ka Kiesl There­sia...
Czytaj dalej
/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Konie Bartłomieja Kwiatka

Miło nam poin­for­mować, że w dni­ach 2–5 maja na między­nar­o­dowych zawodach CAI Fabi­ansebestyen na Węgrzech Bartłomiej Kwiatek zdobył pier­wsze miejsce w kat­e­gorii singli śląskim ogierem Niger (po Turkus śl. od Niwa/Alpinex xx) hod. i wł. SO Książ. Tym samym koń uzyskał kwal­i­fikację do przyszłorocznych...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

CCI4* Badminton 2013

Z wielką radoś­cią infor­mu­je­my, iż na zawodach CCI*** Bad­minton 2013, które były roz­gry­wane w dni­ach 2–6 maja na 24 miejsce zajęła Lucy Wiegers­ma  na koniu pol­skiej hodowli Simon Por­loe sp (Sofix — Babilo­nia / Czubaryk xx). Simon Por­loe, a raczej Best­seller (bo takie imię...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

San Moritz xx uznany w Niemczech

Pol­s­ki ogi­er pełnej krwi ang­iel­skiej, kary San Moritz (Roulette — San­ta Monika/Who Knows) został uznany w czterech, niemiec­kich związkach hodowlanych. Wyhodowany w Stad­ninie Koni Widzów ogi­er bie­gał 4 sezony, zwycięża­jąc 10 razy (m.in. w Nagro­dach Der­by, St. Leg­er, Kozienic). W 2012 roku ogi­er pokrył grupę klaczy...
Czytaj dalej
/ przez /   Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Międzynarodowy sukces klaczy Harfa

W dni­ach 3–5 maja odbyły się Między­nar­o­dowe Zawody w Sportowych Raj­dach Kon­nych w miejs­cowoś­ci Babol­na na Węgrzech. W konkur­sie CEI 1* na dys­tan­sie 80 kilo­metrów drugie miejsce zajęła małopol­s­ka klacz Har­fa (Eston od Hula/Aragon) pod Mag­daleną Jabłońską, ze śred­nią pręd­koś­cią 19,150 km/h. Klacz jest...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Jeszcze raz Teraz polskie konie!

Zaprasza­my wszys­t­kich do odwiedza­nia nowej zakład­ki “Ter­az Pol­skie Konie” (menu Selekc­ja), gdzie są zebrane aktu­al­noś­ci doty­czące wyników koni pol­skiej hodowli na are­nie między­nar­o­dowej. Równocześnie chcielibyśmy zachę­cić Państ­wa do podsyła­nia infor­ma­cji (linków) z Europy i ze Świa­ta, gdzie zauważone zostały konie naszej hodowli. Infor­ma­c­je te...
Czytaj dalej
/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Sukcesy polskich koni w Sopocie

W dni­ach 26–28 kwiet­nia w Sopocie odbyły się między­nar­o­dowe zawody w WKKW. W konkur­sie klasy CIC* zwyciężył Kamil Rajn­ert na małopol­skim wałachu JAK CHEF (Chef Supreme xx – Juka m po Bona­parte m) hod. SK Prud­nik, wł. Anny Mańczak.