/ przez /   Teraz Polskie Konie / 0 comments

Koń polskiej hodowli na aukcji P.S.I. 2012

Urod­zony w 2005 roku ANAGRAM sp (Pale­gro westf. — Anais austr.gorąc. / Aloube han.) hodowli Eco Abi — Ewa Fabińs­ka został przed­staw­iony do sprzedaży na eli­tarnej aukcji P.S.I. 2012 w Niem­czech orga­ni­zowanej przez Paula Schock­emöh­lego oraz Ulricha Kas­sel­man­na. Jest to aukc­ja, gdzie ceny za...
Czytaj dalej
/ przez /   Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Olimpijskie akcenty na Cavaliadzie

Z inic­jaty­wy Pol­skiego Związku Hodow­ców Koni pod­czas grud­niowej Cav­ali­ady w Poz­na­niu zor­ga­ni­zowane zostało spotkanie — kon­fer­enc­ja z udzi­ałem Beaty Strem­ler i Pawła Spisa­ka — pol­s­kich reprezen­tan­tów na Igrzys­ka Olimpi­jskie w Lon­dynie oraz Bartłomie­ja i Weroni­ki Kwiatków — uczest­ników ostat­nich Mis­tr­zostw Świa­ta w zaprzę­gach jed­nokon­nych...
Czytaj dalej