/ przez /   Teraz Polskie Konie, WKKW / 0 comments

Wielki Tydzień Pompadour

W ostat­nią niedzielę we Francji zakończył się “Wiel­ki Tydzień Pom­padour” — jed­no z najwięk­szych wydarzeń sportowo-hodowlanych w tym kra­ju. Między 10 a 16 wrześ­nia na ogrom­nym tere­nie stad­niny państ­wowej w Pom­padour odbył się Finał Mis­tr­zostw Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW, zawody między­nar­o­dowe...
Czytaj dalej