/ przez /   Aukcje i sprzedaże, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Aukcja koni skokowych FENCES

Renomowana aukc­ja koni skokowych FENCES, która odbyła się w ostat­ni week­end (11–13.11.2011) w pod­paryskiej miejs­cowoś­ci Bois le Roi, to jed­no z najważniejszych wydarzeń w między­nar­o­dowym obro­cie koń­mi skokowy­mi. Z prawdzi­wą satys­fakcją odno­towu­je­my, że udany debi­ut w tej imprezie zal­iczyły konie wyhodowane w Kujawsko-Pomorskim ZHK.