/ przez /   Powożenie, Teraz Polskie Konie / 0 comments

Bartłomiej Kwiatek zwycięzcą w Austrii!

Z radoś­cią infor­mu­je­my, że pol­s­ki zawod­nik dyscy­pliny powoże­nia zaprzęga­mi jed­nokon­ny­mi — Bartłomiej Kwiatek, powożą­cy śląskim ogierem LOKAN (Lar­gis — Lokana / Glock­n­er) hod. i wł. SO Książ, zwyciężył w prestiżowych zawodach CAI-A Altenfelden w Aus­trii. Zawod­nik ten star­tował w doborowej obsadzie 35 zaprzęgów z...
Czytaj dalej