Warunki udziału w aukcji

Warunki dla kupujących

 

UDZIAŁ W LICYTACJI

 1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.
 2. Do wzięcia udziału w licytacji nie jest wymagana rejestracja ani wpłata wadium.

 

PROWADZENIE LICYTACJI I SPRZEDAŻ KONI

 1. Licytacja będzie prowadzona w walucie PLN. Minimalne postąpienie ustala się na poziomie 500 PLN (pięćset złotych).
 2. Każdy koń posiada cenę rezerwową. Cena ta nie będzie publicznie ogłaszana przed, po, ani w trakcie trwania aukcji. Każdy koń zostanie sprzedany po osiągnięciu ceny rezerwowej, chyba że ogłoszone zostanie inaczej.
 3. Wylicytowana cena sprzedaży jest ceną netto, do której dodany zostanie stosowny podatek VAT (8%).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia jakiejkolwiek oferty zakupu, a także do anulowania licytacji, bez podania przyczyny.
 5. W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez Organizatora.
 6. PZHK zastrzega sobie prawo wycofania z aukcji każdego konia przed lub w trakcie licytacji bez podania przyczyny.

 

OPISY I ZDROWIE

 1. Każdy koń oferowany do sprzedaży ma udokumentowane pochodzenie i jest wpisany lub spełnia warunki wpisu do Księgi Stadnej.
 2. Każdy koń oferowany do sprzedaży ma wykonany komplet badań klinicznych i zdjęć RTG.
 3. Na terenie imprezy dostępny będzie lekarz weterynarii, który na życzenie klienta udostępni w/w wyniki badań i zdjęcia RTG. Na życzenie i koszt klienta, będzie mógł też dokonać dodatkowej inspekcji oferowanych koni, wykonać badania kupno-sprzedaż oraz zdjęcia RTG kończyn.

 

OBOWIĄZKI NABYWCY

 1. Nabywca każdego konia ma obowiązek:
 2. natychmiast po wygraniu w licytacji lub uzyskaniu praw do zakupu podpisać formularz umowy kupna-sprzedaży przedstawiony przez PZHK.
 3. podać dokładne dane osobowe i przedstawić dokument tożsamości lub dokumenty potwierdzające prowadzenie legalnej działalności (dotyczy nabywców instytucjonalnych).
 4. wpłacić pełną kwotę zakupu (gotówką lub przelewem) na konto podane w fakturze proforma, w terminie siedmiu dni od daty licytacji. Przedłużenie terminu płatności może nastąpić wyłącznie na podstawie gwarancji bankowych przedstawionych przez nabywcę.
 5. na żądanie PZHK złożyć gwarancję pokrycia i pokryć wszelkie koszty związane z utrzymaniem koni po aukcji, wysyłką eksportową koni, w tym koszty badań i testów weterynaryjnych, koszty związane ze spedycją i odprawą celną koni, koszty wysyłki próbek krwi lub surowicy do laboratorium wykonującego badania, etc.
 6. odebrać na własny koszt każdego konia zakupionego na aukcji w terminie i w miejscu określonym przez wystawcę.
 7. Jeżeli nabywca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w powyższym punkcie:
 8. traci prawo do konia tak, jakby zrezygnował z kupna,
 9. każdy koń może zostać ponownie sprzedany. W każdym przypadku sprzedaż może odbyć się natychmiast lub w późniejszym terminie na licytacji publicznej lub w sprzedaży bezpośredniej.
 10. Prawo własności dotyczące zakupionych koni nie przejdzie na nabywcę, dopóki ten nie uiści pełnej kwoty zakupu łącznie z pozostałymi należnościami związanymi z niniejszymi warunkami lub innych należności wobec PZHK.
 11. Ryzyko związane z zakupionymi końmi przechodzi na nabywcę z chwilą podpisania kontraktu sprzedaży.
 12. Jeżeli nabywca odmówi uiszczenia zapłaty za jakiegokolwiek konia w terminie określonym w warunkach, PZHK lub wystawca mają prawo do zażądania płatności od nabywcy oraz do znalezienia i wykorzystania wszelkich legalnych środków, aby ją uzyskać.
 13. Odebranie zakupionego konia z miejsca licytacji może nastąpić jedynie w przypadku natychmiastowego uregulowania pełnej kwoty zakupu wpłatą gotówkową, czekiem potwierdzonym lub potwierdzonym przelewem na konto PZHK.
 14. Po zakończeniu licytacji zakupione konie przetransportowane zostaną do macierzystych stadnin, gdzie utrzymywane będą na ryzyko nabywcy i na koszt wystawcy do 30 dni po aukcji. Po tym terminie nabywca pokrywa koszty utrzymania w kwocie 40 PLN /dzień.
 15. Inne rozwiązania kwestii transportu lub utrzymania koni po terminie określonym w niniejszych Warunkach, nabywcy regulują na podstawie indywidualnych umów z wystawcami.

 

ZALECENIA DLA NABYWCÓW

 1. Zaleca się, aby każdy nabywca dokładnie obejrzał konie przed zakupem.
 2. Wszystkie konie sprzedawane są na warunkach określonych przez PZHK w niniejszych przepisach. Obowiązują wszystkie informacje i poprawki dotyczące danych w katalogu ogłaszane podczas prezentacji koni. Wszyscy nabywcy zobowiązani są do obecności na początku prezentacji danego konia, aby usłyszeć wszelkie dotyczące go ogłoszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KONIE

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenach aukcyjnych podczas trwania aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania aukcji lub imprez z nią związanych.
 2. Wystawca ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie koni w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyny, od momentu przyjazdu na miejsce aukcji i podczas całego pobytu na miejscu, chyba, że dany koń zostanie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z końmi przechodzi na nabywcę z chwilą podpisania kontraktu sprzedaży.
 3. PZHK nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą podczas stacjonowania na terenie aukcji.
 4. PZHK nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrządzone przez jakiegokolwiek konia z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie przebywania na terenie aukcji.
 5. PZHK zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin poszczególnych lub wszystkich koni wwożonych i/lub stacjonujących na terenach aukcyjnych i do nie przyjęcia lub odizolowania każdego konia uznanego za nie nadającego się do sprzedaży z jakiegokolwiek powodu. PZHK nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z dokonaniem oględzin, wycofaniem lub odizolowaniem danego konia.

Warunki dla sprzedających

 

 1. Na Aukcję przyjmowane będą konie i kuce hodowli krajowej w wieku minimum 4 lat, użytkowane w kierunku sportowym w dyscyplinach: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, WKKW oraz powożenie.
 2. W celu zgłoszenia konia na aukcję należy wypełnić i podpisać załączony formularz, a następnie wysłać pocztą na adres:
  Polski Związek Hodowców Koni,
  ul. Koszykowa 60/62 m. 16,
  00-673 Warszawa
  lub mailem na adres : aukcja@pzhk.pl
  Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne (wykonane max. 1 miesiąc przed datą zgłoszenia) wyniki badań lekarskich (wzór formularza w załączeniu). Zaleca się wykonanie pełnego badania konia z uwzględnieniem zdjęć RTG kończyn (TUV).
  UWAGA: badanie można wykonać we własnym zakresie (za dostarczenie własnych zdjęć RTG przysługuje upust 200zł od kwoty wpisowego wymienionej w pkt. 5) lub zlecić za pośrednictwem PZHK (koszt do ustalenia z lek. wet.) wraz z zamówieniem usługi foto/video (patrz pkt. 5)
  Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2016 r. Za zgłoszenie w późniejszym terminie naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN + VAT (23%).
 3. Konie zgłoszone na Aukcję poddane zostaną ocenie Selekcjonerów PZHK, pod względem pokroju oraz cech użytkowych i predyspozycji do dyscypliny wskazanej w zgłoszeniu. Dokładne miejsca i terminy oceny zostaną ustalone bezpośrednio z zainteresowanymi. Konie niepoddane ocenie Selekcjonera PZHK, nie będą miały prawa udziału w Aukcji.
 4. Właściciele koni zakwalifikowanych do Aukcji (pozytywnie ocenionych przez Selekcjonerów), będą zobowiązani dostarczyć wysokiej jakości zdjęcia oraz film wideo jakości HD pokazujące konia w treningu (prezentujący jego cechy użytkowe). Zdjęcia i filmy niespełniające podanych warunków nie zostaną wykorzystane przez organizatora do zamieszczenia informacji o koniu w katalogu i na stronie internetowej aukcji. Właściciele będą mogli zlecić wykonanie zdjęć i filmów profesjonalnej firmie, zatrudnionej przez Organizatora, w miejscach wskazanych przez Organizatora. Wykonane materiały zostaną wykorzystane w celach promocyjnych aukcji.
 5. Od właścicieli koni zakwalifikowanych na Aukcję, którzy dostarczą zdjęcia i filmy wg. podanych warunków, pobrana zostanie opłata wysokości 1000 PLN + VAT (23%) w formie depozytu na pokrycie kosztów organizacyjnych, przy czym po stawieniu się ze zgłoszonymi końmi na Aukcji, otrzymają oni zwrot 500 PLN + VAT (23%). Od właścicieli koni zakwalifikowanych na Aukcję, którzy skorzystają z usługi wykonania zdjęć i filmów za pośrednictwem Organizatora, pobrana zostanie opłata wysokości 1500 PLN + VAT (23%) w formie depozytu na pokrycie kosztów organizacyjnych, przy czym po stawieniu się ze zgłoszonymi końmi na Aukcji otrzymają oni zwrot 700 PLN + VAT (23%). W ramach powyższej opłaty PZHK zapewnia: boks z pierwszą ściółką w pawilonie MTP, numerek aukcyjny i czaprak dla konia, bluzę dla prezentera oraz katalog i reklamę na stronie www.terazpolskiekonie.pl (oraz opcjonalnie wykonanie zdjęć i filmu). Od kwoty netto zapłaconej za konia podczas Aukcji, pobrana zostanie prowizja na rzecz PZHK wysokości 5% netto + VAT (23%).
 6. Wpłaty depozytu należy dokonać przelewem na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 tytułem „Aukcja Koni”, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu konia do Aukcji, nie później niż do 24.10.2016 r. W katalogu umieszczone zostaną tylko te konie, za które wpłynie depozyt.
 7. Konie zgromadzone zostaną w dniach 2-3 grudnia br. (podczas „Cavaliady”) w Poznaniu, w Pawilonie Polskiej Hodowli, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Terminy i szczegóły prezentacji koni w czasie „Cavaliady” podane zostaną w terminie późniejszym.
 8. Konie muszą być zdrowe oraz zaopatrzone w dokumenty identyfikacyjne – paszporty PZHK z aktualnymi datami szczepień i zastosowanych środków leczniczych.
 9. Wystawca odpowiada za przygotowanie koni do prezentacji oraz za schludny wygląd prezentera. PZHK zapewnia bluzę dla prezentera (jeźdźca lub powożącego i luzaka) oraz czaprak i numer aukcyjny dla konia, które należy odebrać w biurze aukcji.
 10. Wszystkie konie powinny być przygotowane do inspekcji (w tym do badania weterynaryjnego i wykonania zdjęć RTG) w godzinach tzw. otwartych stajni w dniach 2-3 grudnia 2016 oraz podczas trwania całej imprezy. Przygotowanie koni obejmuje również możliwość próbnego dosiadania koni / powożenia przez zarejestrowanych klientów.
 11. Po zakończeniu imprezy konie wracają do macierzystych stajni, chyba że wystawca i nabywca uzgodnią inaczej.
 12. W przypadku zawarcia transakcji sprzedaży koni w wyniku działań marketingowych przeprowadzonych przez Organizatorów przed i w trakcie Aukcji w Poznaniu w dniach 2-3 grudnia 2016 roku, Organizatorzy oferują pomoc przy realizacji transakcji i transporcie konia. Wynagrodzenie w takim przypadku wynosi 500 PLN + VAT (23%).
 13. Liczba koni przyjmowanych na aukcję jest ograniczona.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia konia na aukcję bez podania przyczyny.