Warunki udziału w aukcji

REGULAMIN AUKCJI POLSKICH KONI SPORTOWYCH  „TERAZ POLSKIE KONIE”

 

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Aukcji „Teraz Polskie Konie” jest Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa, NIP: 525-10-52-043 zwany dalej Organizatorem.
 2. Aukcja „Teraz Polskie Konie” (zwana dalej Aukcją) zostanie zorganizowana na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu, podczas wydarzenia „Cavaliada”, w dniach 30.11.-2.12.2017 r.
 3. W Aukcji może wziąć udział w charakterze Sprzedającego lub Kupującego osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zgodnie z art. 331 kodeksu cywilnego.
 4. Warunkiem przystąpienia do Aukcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Przystępujący do Aukcji w charakterze Sprzedającego, bądź Kupującego oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Warunkiem przystąpienia do Aukcji przez Sprzedającego jest zgłoszenie do Aukcji co najmniej jednego konia. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem i jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży konia zgłaszanego do Aukcji, co potwierdza dokonując zgłoszenia rejestracyjnego.

 

Warunki dla sprzedających

 1. Zgłoszenia do Aukcji Sprzedający dokonuje za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.terazpolskiekonie.pl. W formularzu Sprzedający wypełnia wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności dotyczące konia będącego przedmiotem sprzedaży. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania prawdziwych, rzetelnych i kompletnych danych dotyczących konia. Dane nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności co do właściwości konia. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za dane zamieszczone w formularzu rejestracyjnym, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy.
 2. Na Aukcję przyjmowane będą konie hodowli krajowej, wpisane lub spełniające warunki wpisu do Ksiąg Stadnych (ras m, sp, wlkp) w dwóch grupach wiekowych:

– 3 i 4-letnie konie prezentowane w tzw. „skokach luzem”

– konie 4-letnie i starsze użytkowane w skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu lub WKKW

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć:

– aktualne (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem Aukcji) wyniki badania klinicznego, o którym mowa w pkt. 8 (chyba, że Sprzedający zdecydował się na badanie konia podczas kwalifikacji)

– skan paszportu hodowlanego (strony zawierające nazwę, numer identyfikacyjny, dane właściciela oraz aktualne szczepienia)

– potwierdzenie przelewu opłaty zgłoszeniowej

4. Termin przesyłania zgłoszeń koni do Aukcji upływa w dniu 16.10.2017 r.

5. Konie zgłoszone do Aukcji muszą posiadać dokument identyfikacyjny (paszport konia) oraz aktualne szczepienia przeciwko grypie.

6. Zgłoszenia rejestracyjne zostaną poddane ocenie komisji weryfikacyjnej, wyznaczonej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. O przyjęciu albo odmowie przyjęcia zgłoszenia Sprzedający zostanie poinformowany niezwłocznie po podjęciu decyzji – zwrotnie na adres poczty elektronicznej, podany przy zgłoszeniu. Od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Sprzedającego przez Organizatora Sprzedający jest związany treścią zgłoszenia.

7. Konie zgłoszone na Aukcję muszą zostać poddane ocenie pokroju oraz cech użytkowych i predyspozycji do dyscypliny wskazanej w zgłoszeniu podczas dwóch grupowych kwalifikacji:

– 19.10.2017 w SO Łąck

– 25.10.2017 w JKS Przybyszewo – Leszno,

Terminy i miejsca kwalifikacji mogą ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych koni i miejsc ich stacjonowania.

 1. Konie zgłoszone do Aukcji muszą zostać poddane badaniu klinicznemu poprzedzającemu Aukcję, obejmującemu wykonanie zdjęć RTG. Badania można zlecić lekarzom kliniki Bonafide podczas kwalifikacji (cena 800,00 PLN brutto za całe badanie) lub dostarczyć wyniki badań klinicznych wykonanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed Aukcją, zgodnie ze standardem określonym w załączonym protokole badania aukcyjnego.
 2. Chęć wykonania badań podczas kwalifikacji należy zaznaczyć w zgłoszeniu.
 3. Podczas kwalifikacji firma zatrudniona przez Organizatora wykona profesjonalne zdjęcia i filmy koni, które następnie będą wykorzystane w celach promocyjnych.
 4. Konie, które nie wezmą udziału w kwalifikacji oraz nagraniach foto/video w wyznaczonych przez Organizatora miejscach i terminach, nie będą miały prawa udziału w Aukcji.
 5. Konie zakwalifikowane do Aukcji Sprzedający dostarcza na miejsce Aukcji na własny koszt i ryzyko oraz lokalizuje w stajni aukcyjnej, w miejscu wskazanym przez Organizatora. Stajnia aukcyjna zostanie otwarta w dniu 30.11.2017 r. o godz. 10:00 i dostępna będzie dla Sprzedających do dnia 03.12.2017 do godz. 20:00. Organizator zapewnia Sprzedającemu boks z pierwszą ściółką (słoma).
 6. W dniach 30.11.-2.12.2017 r. konie aukcyjne Sprzedającego mogą wziąć udział w prezentacjach i jazdach testowych (adekwatnie do wieku i predyspozycji konia). Organizator Aukcji we współpracy ze Sprzedającym skoordynuje liczbę oraz godziny prezentacji i jazd testowych. Sprzedający zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania konia do prezentacji i jazd testowych oraz pełnej współpracy z Organizatorem w celu przeprowadzenia jazd testowych.
 7. Sprzedający zobowiązany jest do przygotowania konia do Aukcji oraz zaprezentowania (w ręku, w skokach luzem lub pod siodłem). Organizator, po uprzednim zgłoszeniu przez Sprzedającego, zapewni prezentera, który dokona prezentacji koni Sprzedającego.
 8. Za zgłoszenie jednego konia i udział w Aukcji Sprzedający ponosi opłatę w wysokości 800,00 PLN netto + VAT(23%). Opłaty zgłoszeniowej należy dokonać przelewem na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 tytułem „UDZIAŁ KONIA [nazwa] W AUKCJI”.
 9. Dla koni, które brały udział w aukcji Baborówko Horse Sale Show 2017 przewidziana jest zniżka 50 % i opłata zgłoszeniowa wynosi 400,00 PLN netto + VAT(23%)
 10. W ramach opłaty zgłoszeniowej Organizator zapewnia:

– wykonanie filmu i zdjęć promocyjnych podczas kwalifikacji

– ofertę  na stronie www.terazpolskiekonie.pl i w katalogu aukcyjnym,

– opis wyników badania klinicznego dostarczonych przez Sprzedającego,

– boks z pierwszą ściółką w pawilonie MTP w Poznaniu w dniach 30.11. – 3.12.2017,

– numerek aukcyjny i czaprak dla konia,

– bluzę dla prezentera

 1. W przypadku negatywnej oceny skutkującej niezakwalifikowaniem konia do Aukcji, Sprzedający otrzyma zwrot opłaty zgłoszeniowej od Organizatora.
 2. W przypadku wycofania przez Sprzedającego konia przyjętego do Aukcji po dniu kwalifikacji, o której mowa w pkt. 7, Organizator nie zwraca opłaty zgłoszeniowej.
 3. Liczba zgłoszeń koni przyjmowanych na Aukcję jest ograniczona.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia konia na Aukcję bez podania przyczyny.

 

Przebieg Aukcji – warunki dla Kupującego

 1. Organizator organizuje i przeprowadza Aukcję oraz usługi z Aukcją związane, a wynikające z niniejszego Regulaminu. Organizator nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. Organizator nie pobiera wadium od Kupującego. Sprzedający uprawnia Organizatora do odbioru ceny sprzedaży od Kupującego.
 2. W dniach 30.11.-2.12.2017 r., w godzinach wskazanych przez Organizatora, Kupujący będzie mógł skonsultować wyniki badań klinicznych koni z oficjalnym lekarzem weterynarii Aukcji.
 3. Za wszelkie dodatkowe badania lub zdjęcia rentgenowskie wykonane w trakcie Aukcji koszty ponosi Kupujący lub Sprzedający.
 4. Kolejność poszczególnych aukcji koni w ramach Aukcji jest ustalana przez Organizatora. Jako zasadę Organizator przyjmuje kolejność aukcji koni zgodnie z kolejnością wynikającą z katalogu Aukcji.
 5. Aukcja w zakresie dotyczącym sprzedaży koni Sprzedającego będzie przeprowadzona w formie aukcji w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Aukcja jest przeprowadzona przez upoważnioną osobę zwaną Aukcjonerem, który działa w imieniu Organizatora.
 7. Aukcja będzie prowadzona w złotych polskich (PLN). Minimalne postąpienie ustala się w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych), jednak w trakcie poszczególnych aukcji może być podwyższone przez Aukcjonera. Podwyższenie postąpienia może następować wielokrotnie.
 8. Organizator w porozumieniu ze Sprzedającym ustali cenę wywoławczą konia, od której rozpocznie się aukcja.
 9. W toku aukcji danego konia Aukcjoner ma prawo do nie przyjmowania ofert lub unieważnienia konkretnej oferty bez podawania przyczyn.
 10. W przypadku sporu pomiędzy dwoma Kupującymi Aukcjoner rozstrzyga spór albo przeprowadza ponowną aukcję konia, w której cena wywoławcza będzie najwyższą ceną wskazaną przez Aukcjonera przed powstaniem sporu.
 11. Zakończenie aukcji konia następuje w momencie uderzenia młotkiem (przybicia) przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży licytowanego konia za cenę przybicia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, pod warunkiem zawieszającym złożenia przez Kupującego wygrywającego aukcję pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży, zawierającego przedmiot sprzedaży, cenę sprzedaży, dane niezbędne do identyfikacji Kupującego, podpis osoby uprawnionej, w tym w szczególności (i) jeżeli Kupujący jest osoba fizyczną – imię, nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania – o ile jest inny od adresu zameldowania; (ii) jeżeli Kupujący będący osobą fizyczną dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej – firmę, adres prowadzonej działalności, NIP, REGON; (iii) jeżeli Kupujący jest osobą prawną albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – firmę z oznaczeniem formy prawnej, siedzibę, adres, numer KRS, NIP, REGON, podstawę umocowania do działania za Kupującego albo w imieniu Kupującego wraz ze wskazaniem funkcji osoby reprezentującej Kupującego; w przypadku działania Kupującego przez pełnomocnika – pełnomocnik musi okazać się stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie pisemnej, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi albo w formie aktu notarialnego; Kupujący lub osoba reprezentująca Kupującego musi okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy); W przypadku niewykonania powyższego przez Kupującego natychmiast po przybiciu, jednak nie później niż w terminie 10 minut od momentu dokonania przybicia, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, a koń może zostać wystawiony do ponownej aukcji w ramach Aukcji, wedle decyzji Organizatora.
 12. Kupujący wygrywający aukcję zobowiązany jest do:

– zapłaty całkowitej ceny sprzedaży najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia wygranej aukcji gotówką lub na rachunek bankowy: nr 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410, prowadzony dla: Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa, w przypadku płatności ceny na rachunek bankowy koniecznym jest przekazanie Organizatorowi potwierdzenia dokonania wpłaty;

– odebrania konia na własny koszt i ryzyko w terminie 14 dni od zakończenia wygranej aukcji, pod warunkiem uprzedniej zapłaty całkowitej ceny sprzedaży.

W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny sprzedaży w terminie 3 dni od zakończenia wygranej aukcji Sprzedający może w terminie 3 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie wpłaty odstąpić od umowy sprzedaży. Sprzedający, po spełnieniu przez Kupującego warunków do wydania konia, zobowiązany jest do wydania konia wraz dokumentem identyfikacyjnym (paszport konia).

 1. Cena sprzedaży będąca najwyższą złożoną ofertą przybitą przez Aukcjonera jest ceną netto i zostanie podwyższona o należny podatek VAT. Suma wynikająca ze zdania poprzedniego stanowi całkowitą cenę sprzedaży.
 2. Kwota podatku VAT, o której mowa w poprzednim punkcie zostanie zwrócona Kupującemu, który:

– jest czynnym płatnikiem podatku VAT, dostarczy dokument potwierdzający posiadanie numeru rejestracji podatkowej dla Unii Europejskiej oraz potwierdzi wewnątrzwspólnotowy transport konia;

– przedstawi dokumenty eksportowe, potwierdzające eksport sprzedanego konia poza teren Unii Europejskiej, pod warunkiem, że procedura eksportowa zostanie rozpoczęta na terenie Polski i zakończy się w ciągu 6 miesięcy od dnia dokonania pełnej zapłaty za sprzedanego konia.

 1. Kupujący może zapłacić całkowitą cenę sprzedaży w walucie Euro (EUR). Wartość transakcji opłacanej w walucie Euro będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1% łącznej kwoty sprzedaży wynikającej z ust. 13 powyżej. Cena płatna w Euro (EUR) ustalana jest wedle przeliczenia na złote (PLN) według średniego dziennego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień przybicia.
 2. Wszelkie koszty związane z transakcją sprzedaży, w szczególności koszty opłat skarbowych, ponosi Kupujący, chyba że z postanowień Regulaminu wynika, że koszty takie obciążają bezpośrednio Sprzedającego.
 3. Prawo własności konia przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie zapłaty przez Kupującego całkowitej ceny sprzedaży konia oraz wszystkich dodatkowych opłat ustalonych z Organizatorem i Sprzedającym w związku z przeprowadzeniem Aukcji – zgodnie z dyspozycją ust. 12 powyżej, w zakresie dotyczącym zasad zapłaty ceny – i wpływem łącznej kwoty do Organizatora.
 4. Organizator po otrzymaniu wpłaty całkowitej ceny sprzedaży konia od Kupującego i potrąceniu prowizji w wysokości 8% +VAT (23%) przekaże resztę wpłaty Sprzedającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania gotówki lub wpłaty na rachunek bankowy Organizatora.
 5. Po zakończeniu Aukcji konie wracają do macierzystej stajni (stajni Sprzedającego), chyba, że Kupujący odbiera konia bezpośrednio po zakończeniu Aukcji, po uprzednim spełnieniu warunków do odebrania konia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania konia z Aukcji zarówno przed jak i w trakcie Aukcji bez podania przyczyny.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.terazpolskiekonie.pl. Wszelkie informacje o Aukcji zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Organizator udostępni przed Aukcją katalog Aukcji zawierający między innymi dane dotyczące koni, tj. rasę, pochodzenie, wiek, płeć.
 3. Usługi świadczone przez Organizatora w ramach Aukcji są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Opłaty i prowizje należne Organizatorowi od Sprzedającego zostaną pobrane w pierwszej kolejności z ceny uiszczonej przez Kupującego, przed przekazaniem reszty ceny Sprzedającemu. Prowizja należna Organizatorowi od Sprzedającego wynosi 8% netto od całkowitej ceny sprzedaży konia i jest powiększana o należny podatek VAT. W przypadku nieuiszczenia ceny przez Kupującego w terminie 3 dni od wygrania aukcji – Sprzedający uiści na rzecz Organizatora koszty obciążające Sprzedającego w terminie 2 dni od wezwania nadanego na pocztę elektroniczną e-mail wskazaną przez Sprzedającego przy dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego. W przypadku uiszczenia ceny przez Kupującego z pominięciem Organizatora Sprzedający uiści na rzecz Organizatora koszty obciążające Sprzedającego w terminie 2 dni od wezwania nadanego na pocztę elektroniczną e-mail wskazaną przez Sprzedającego przy dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego.
 4. Niedozwolone są zachowania Sprzedającego lub Kupującego, których celem lub skutkiem jest uniknięcie sprzedaży konia zgłoszonego do Aukcji, uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Organizatora opłatami lub prowizjami.
 5. W przypadku sprzedaży konia zgłoszonego do Aukcji, w terminie od dnia kwalifikacji do rozpoczęcia Aukcji, w trakcie Aukcji lub w terminie 30 dni po zakończeniu Aukcji, Sprzedający oraz Organizator zgodnie przyjmują, że sprzedaż nastąpiła dzięki działaniom Organizatora, a Sprzedający zapłaci Organizatorowi prowizję w wysokości 8% netto od całkowitej ceny sprzedaży konia i jest powiększana o należny podatek VAT.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Sprzedających i Kupujących powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszających podstawowych zasad Aukcji.
 8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Aukcji czynią to na własne ryzyko. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania Aukcji.
 9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za poszkodowanie konia w wyniku choroby, wypadku lub z innych przyczyn, od momentu przyjazdu na teren Aukcji przez cały czas trwania Aukcji, chyba, że dany koń zostanie skutecznie sprzedany, w wyniku czego ryzyko związane z koniem, w szczególności niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia oraz korzyści i ciężary, w momencie przybicia przechodzą na Kupującego.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego konia Sprzedającego lub Kupującego, ani za żadne szkody wyrządzone koniom i za żadne kontuzje, jakie odniosą w trakcie przebywania na terenie Aukcji.
 11. Organizator nie odpowiada za żadne straty lub szkody wyrządzone przez jakiegokolwiek konia Sprzedającego lub Kupującego z powodu choroby, wypadku lub z innego powodu w trakcie przebywania na terenie Aukcji.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Sprzedających i Kupujących w ramach Aukcji, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Aukcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Sprzedających i Kupujących, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, legalność, wady fizyczne lub prawne koni sprzedawanych w ramach Aukcji, zdolność do nabycia lub wypłacalność Kupujących, zdolność do sprzedaży Sprzedających, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedających i Kupujących.
 13. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w ramach Aukcji.
 14. W przypadku, gdy zdaniem Kupującego lub Sprzedającego usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Organizatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, osoba taka może złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja).
 15. Reklamację można złożyć w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, rolę zgłaszającego w Aukcji (Kupujący albo Sprzedający), szczegółowy opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 16. Organizator rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Organizator zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji. Nie podlegają rozpoznaniu Reklamacje pochodzące od osób innych niż Sprzedający oraz Kupujący. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest w formie pisemnej.
 17. Dane osobowe podane przez Sprzedających i Kupujących Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji Aukcji.
 18. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 19. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Aukcji lub na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, a także w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Aukcją rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 20. W przypadku opublikowania niniejszego Regulaminu w wersjach językowych innych niż język polski oraz wątpliwości interpretacyjnych, co do niniejszego tekstu, wersją rozstrzygającą jest tekst dokumentu w języku polskim.